Van phai

    Van phai do Công ty Mỹ Phát sản xuất được thiết kế hợp lý với tỷ lệ rò rỉ thấp hơn mức tối đa khuyến cáo của DIN 19569-4.

    Danh mục: